Procedura wydawania haseł


UWAGA! W okresie zawieszenia zajęć w uczelni wywołanego zagrożeniem wirusem SARS-CoV-2 wydawanie haseł odbywa się zgodnie z Informacją nr 2 Prorektora ds. Studenckich Politechniki Łódzkiej, 12 marca 2020 r. dostępną na stronie
https://koronawirus.p.lodz.pl/zarzadzenia-komunikaty/informacja-nr-2-prorektora-ds-studenckich-politechniki-lodzkiej-12-marca.Procedury wydawania przez Centrum E-Learningu PŁ
w roku akademickim 2019/2020 haseł dostępu do usług:

 • platforma WIKAMP
 • poczta studencka
 • WEBDziekanat
 • oraz wszystkich innych usług opartych o wspólną autentykację

 

Procedura wydania pierwszego hasła dostępowego w dniach immatrykulacji

(obowiązująca studentów I roku w dniach 30.09.2019 – 12.10.2019 r. wyłącznie w celu uzyskania pierwszego hasła):

 

 1. Po otrzymaniu Elektronicznej Legitymacji Studenta (ELS) student I roku zgłasza się do budynku B22), ul. Wólczańska 223
 2. W Centrum E-Learningu PŁ (CEL) na III piętrze, student podchodzi do udostępnionego stanowiska komputerowego, przykłada ELS (legitymację studencką) do czytnika kart.
 3. Pobiera wydruk z hasłem z drukarki.
 4. W przypadku problemów (usterki techniczne, zgubienie wydruku z hasłem, zapomnienie hasła, itp.) - należy postępować według procedury głównej.
 5. Ustala się następujące dni i godziny wydawania haseł według procedury wydania pierwszego hasła:

  a)      30 września do 12 października: 900 – 1700 (dni powszednie)

  b)      5 i 12 października: 900 – 1500 (soboty)

      
       6. Preferowane dni wydawania haseł dla wydziałów:

 30 września: WEEIA, WIPOŚ

 1 października: WEEIA, WIPOŚ

 2 października: MECHANICZNY, CHEMICZNY

 3 października: MECHANICZNY, CHEMICZNY, BINOŻ, BAIŚ, WTMiWT

 4 października: BINOŻ, BAIŚ, WTMiWT, FTIMS, IFE, WZIP, studenci z programu Erasmus

 7 października: FTIMS, IFE, WZIP, studenci z programu Erasmus

 

Procedura główna:

 1. Hasło dostępu do w/w usług student odbiera osobiście w ciągu całego roku akademickiego, w BOK Centrum E-Learningu PŁ (budynek B22, ul. Wólczańska 223, III piętro, pokój 303) w godzinach dostępnych na stronie: http://edu.p.lodz.pl
 2. Hasła wydawane są na podstawie:

 a)      ważnej[i] legitymacji studenckiej PŁ, lub

 b)      aktualnego na dany semestr zaświadczenia z dziekanatu oraz dowodu tożsamości (nie dotyczy pierwszego hasła)


      3. W przypadku, gdy student nie może osobiście zgłosić się do BOK Centrum E-Learningu PŁ po odbiór hasła stosuje się następującą procedurę:

 a)      Student informuje właściwy dziekanat o braku możliwości osobistego odbioru hasła.

 b)      Dziekanat zleca, poprzez funkcję HELP–Zgłoś problem na platformie WIKAMP, wygenerowanie hasła dostępu.

 c)      BOK Centrum E-Learningu generuje hasło dostępu, zamyka je w kopercie oznaczonej nazwiskiem i numerem albumu i przekazuje za potwierdzeniem odbioru kopertę do odpowiedniego dziekanatu PŁ.

 d)     Dalsza obsługa zgłoszenia należy do odpowiedniego dziekanatu PŁ. Dziekanat powinien wydać hasło z zachowaniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.

 

 [i] Dopuszcza się wydanie hasła w terminie maksimum 1 miesiąca po upływie terminu ważności legitymacji
E-Learning Centre at TUL, academic year 2019/2020
Procedures regarding issuing access passwords for the following services:

 • WIKAMP platform
 • Student email
 • Virtual Dean’s Office (WEBDziekanat)
 • and any other services that require shared authentication.

 

Procedure for issuing the first access password on matriculation days

days (valid for first-year students from 30 September 2019 to 12 October 2019,only for the purpose of obtaining the first password):

 

 1. After receiving the Electronic Student Identity Card (ELS), the first-year student should report to the building B22, 223 Wólczańska Street.
 2. In the E-Learning Centre at TUL on the third floor, the student should use the computer workstation and swipe their Electronic Student Identity Card (ELS) through the card reader.
 3. The student should take a printout with their new password.
 4. In case of problems (technical faults, loss of a printout with a password, forgetting the password, etc.) the student should follow the main procedure.
 5. The following dates are set for issuing passwords (in accordance with the procedure for issuing the first password):

  a)      30 September do 12 October: 9 am to 5 pm (weekdays)

  b)      5 and 12 October: 9 am to 3 pm (Saturday)

      
       6. Preferred days for issuing passwords for faculties:

 30 September: Faculty of Electrical, Electronic, Computer and Control Engineering, Faculty of Process and Environmental Engineering

 1 October: Faculty of Electrical, Electronic, Computer and Control Engineering, Faculty of Process and Environmental Engineering

 2 October: Faculty of Mechanical Engineering, Faculty of Chemistry

 3 October: Faculty of Mechanical Engineering, Faculty of Chemistry, Faculty of Biotechnology and Food Sciences, Faculty of Civil Engineering, Architecture and Environmental Engineering, Faculty of Material Technologies and Textile Design

 4 October: Faculty of Biotechnology and Food Sciences, Faculty of Civil Engineering, Architecture and Environmental Engineering, Faculty of Material Technologies and Textile Design, Faculty of Technical Physics, Information Technology and Applied Mathematics, IFE, Faculty of Management and Production Engineering, Erasmus students

 7 October: Faculty of Technical Physics, Information Technology and Applied Mathematics, IFE, Faculty of Management and Production Engineering, Erasmus students

 

The main procedure:

 1. The password to access the abovementioned services should be collected personally by the student during the whole academic year from the Customer Services Desk in the E-Learning Centre at TUL (building B22, 223 Wólczańska Street, third floor, room 303) at the times specified on the website: http://edu.p.lodz.pl
 2. Passwords are issued based on:

 a)      a valid[i] TUL student ID, or

 b)      a valid notice from the Dean’s Office for a given semester and an ID (does not apply to the first password)


      3. If the student cannot personally collect the password from the Customer Service Desk in the E-Learning Centre, the following procedure should be observed:

 a)      The student should inform the appropriate Dean’s Office that they are unable to collect their password in person.

 b)      The Dean’s Office should submit a request to generate a new access password through the HELP function on the WIKAMP platform.

 c)      The Customer Service Desk in the E-Learning Centre should generate the password and put it in an envelope with the student’s name and album number. The envelope should then be sent to the appropriate Dean’s Office with a request to confirm the receipt of it.

 d)     Further handling of the application should belong to the appropriate Dean's Office. The Dean's Office should issue a password in compliance with the provisions of the Personal Data Protection Act.

 

 [i] Passwords may be issued within a maximum of 1 month after the expiry date of the card.

Ostatnia modyfikacja: wtorek, 16 czerwca 2020, 11:41