Procedura wydawania haseł

Procedury wydawania przez BOK WIKAMP (BPŁ)
w roku akademickim 2016/2017 haseł dostępu do usług:

 

 • platforma WIKAMP
 • poczta studencka
 • WEBDziekanat
 • oraz wszystkich innych usług opartych o wspólną autentykację

  

            Procedura wstępna

              (obowiązująca studentów I roku w dniach 23.09.2016-08.10.2016 r. wyłącznie w celu uzyskania pierwszego hasła)

 

 1. Po otrzymaniu Elektronicznej Legitymacji Studenta (ELS), student I roku zgłasza się do gmachu Biblioteki PŁ (Budynek B22), ul. Wólczańska 223.
 1. W Centrum WIKAMP  na II piętrze student podchodzi do dowolnego stanowiska komputerowego, przykłada ELS (legitymację studencką) do czytnika kart.
 1. Pobiera wydruk z hasłem z drukarki.
 2. W przypadku problemów (usterki techniczne, zagubienie wydruku z hasłem, zapomnienie hasła, itp.) – należy postępować według procedury głównej.
 3. Ustala się następujące dni i godziny wydawania haseł według procedury wstępnej:

                                23 września do 07 października – 9:00 -17:00  (dni powszednie)
                                01 i 08 października - 9:00 -15:00 (soboty) 

 1. Preferowane dni wydania haseł dla wydziałów:
 • WEEIA – 23.09.2016
 • MECHANICZNY, BAIŚ, KOLEGIUM GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ – 26.09.2016
 • BINOŻ, WIPOŚ, IFE, FTIMS – 27.09.2016
 • KOLEGIUM LOGISTYKI, CHEMICZNY, OIZET, INPAP – 28.09.2016
 • WTMiWT – 29.09.2016

  

          Procedura główna:

           1. Hasło dostępu do w/w usług student odbiera osobiście w ciągu całego roku akademickiego, w Centrum WIKAMP (Biblioteka PŁ, ul. Wólczańska 223, II piętro, p. 203) w godzinach dostępnych na stronie https://edu.p.lodz.pl

           2. Hasła wydawane są na podstawie:

                      a)  ważnej legitymacji studenckiej PŁ,  lub

                      b)  aktualnego na dany semestr zaświadczenia z dziekanatu oraz dowodu tożsamości (nie dotyczy uzyskania pierwszego hasła).

          3. W przypadku, gdy student nie może osobiście zgłosić się do BOK WIKAMP po odbiór hasła stosuje się następującą procedurę:

                      a)  Student informuje właściwy dziekanat o braku możliwości osobistego odbioru hasła.

                      b)  Dziekanat zleca poprzez HelpDESK WIKAMP wygenerowanie hasła dostępu

                      c)  BOK WIKAMP generuje hasło dostępu, zamyka je w kopercie oznaczonej nazwiskiem i numerem albumu i przekazuje za potwierdzeniem odbioru kopertę do odpowiedniego dziekanatu PŁ.

                      d)  Dalsza obsługa zgłoszenia należy do właściwego dziekanatu PŁ. Dziekanat powinien wydać hasło z zachowaniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych. 

 

           Procedury szczególne:

             Dla studentów ośrodków zamiejscowych:

 

 1. W dziekanatach ośrodków zamiejscowych zostanie zainstalowane oprogramowanie pozwalające na generowanie haseł dostępu.
 2. Hasła w punkcie zamiejscowym będą wydawane w godzinach określonych przez kierowników tych punktów zgodnie z punktem 2 i 3 procedury głównej.


[1] Dopuszcza się wydanie hasła w terminie maksimum 1 miesiąca po upływie terminu ważności legitymacji.

Ostatnia modyfikacja: środa, 14 września 2016, 11:53