Szkolenie E-learning realizowane w ramach projektu Dydaktyka 2.0
Projekt „Dydaktyka 2.0” realizowany jest przez Politechnikę Łódzką i współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.4 Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego.